ALİ ULVİ KURUCU’NUN ŞİİRLERİNDE MEHMET AKİF ERSOY
(MEHMET AKİF ERSOY IN ALİ ULVİ KURUCU'S POEMS )

Yazar : Zeki GÜREL    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/3
Sayfa : 1174-1187
    


Abstract

Ali Ulvi Kurucu completed his primary and secondary education in Konya, and then went to Al-Azhar University in Egypt for higher education. He then moved to Medina, where he spent most of his life and died as an important thinker and poet. Ali Ulvi Kurucu, who wrote poems on various topics, compiled his previously published poems in magazines and newspapers into a book called "Gümüş Tül" in 1962. The book was later published under the name "Gümüş Tül ve Alevler". Mehmet Akif had a significant influence on the literary personality and worldview of the poet. This influence is reflected in Kurucu's poems, and some of his poems are about Mehmet Akif. Four (4) of Kurucu's poems can be evaluated within this context. This article focuses on how Mehmet Akif Ersoy is portrayed in Ali Ulvi Kurucu's poems. The document analysis method was used in the research. The first four poems in the "Akif - İkbâl" chapter of Kurucu's book "Gümüş Tül ve Alevler" were accepted as the document for the research. As a result of the research, it was determined that Kurucu portrays Mehmet Akif as someone who undertook a sublime mission and became a guide for humanity with his work "Safahat". Akif immortalized Turkish people and history by describing them, gave spiritual hope to the Turkish nation with the National Anthem, played an important role in the Turkish National Struggle, and was one of the spiritual architects of the struggle, reminiscent of the Pakistani poet Muhammad Iqbal.Keywords

Mehmet Akif Ersoy, Ali Ulvi Kurucu, the poems of Ali Ulvi Kurucu.

 Özet

Ali Ulvi Kurucu, ilk ve ortaöğrenimini Konya’da tamamladıktan sonra yükseköğrenim için Mısır’a, Cami’ül-Ezher’e gitmiş, oradan Medine-i Münevvere’ye geçmiş, hayatının büyük bir bölümünü orada geçirmiş ve yine Medine-i Münevvere’de vefat etmiş önemli bir fikir adamı ve şairdir. Çeşitli konularda şiirler yazmış olan Ali Ulvi Kurucu, daha önce dergi ve gazetelerde yayımladığı şiirlerini 1962 yılında Gümüş Tül adlı kitapta bir araya getirmiştir. Kitap daha sonra Gümüş Tül ve Alevler adıyla yayımlanmıştır. Şairin edebî kişiliğinin ve fikir dünyasının oluşmasında Mehmet Akif’in önemli bir tesiri vardır. Bu durumu Kurucu’nun şiirlerine de yansımış ve bazı şiirlerine Mehmet Akif konu olmuştur. Kurucu’nun dört (4) şiiri bu çerçevede değerlendirilebilecek şiirlerdir. Bu makale, Ali Ulvi Kurucu’nun şiirlerinde Mehmet Akif Ersoy’un nasıl ifade edildiğini konu almaktadır. Araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Kurucu’nun Gümüş Tül ve Alevler adlı eserinde yer alan, Akif - İkbâl başlıklı bölümündeki ilk dört şiir araştırmanın dokümanı olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonunda Kurucu tarafından Mehmet Akif'in ulvi bir görev üstlendiği ve Safahat isimli eseriyle insanlığa mürşit olduğu, Türk insanını ve tarihini anlatmasıyla ölümsüz kılındığı, İstiklal Marşı ile Türk milletine manevi bir umut verdiği ve Türk Millî Mücadelesinde önemli bir rol oynadığı, Millî Mücadelenin manevi mimarlarından biri olduğu, bu yönleriyle Pakistanlı Şairi Muhammed İkbal’i çağrıştırdığı ifade tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Mehmet Akif Ersoy, Ali Ulvi Kurucu, Ali Ulvi Kurucu’nun şiirleri