TÜRK DİLİNİN TARİHÎ DÖNEMLERİNİ ADLANDIRMA SORUNU
(THE PROBLEM OF NAMING THE HISTORICAL PERIODS OF THE TURKISH LANGUAGE )

Yazar : Fevzi KARADEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 545-564
134    15000


Abstract
Her köklü dil gibi Türk dilinin de bir tarihi ve bu tarih içinde bir gelişme, dallanıp budaklanma seyri vardır. Bu seyrin, türlü safhaları ile açık bir şekilde resmedilmesi, konunun sağlıklı olarak öğrenim ve öğretimi açısından önemlidir. Bu çalışma, başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türk dilinin tarihî dönemleri ve dallanışı ile ilgili yaklaşımlara dikkat çekilmiştir. İkinci bölümde Türk dilinin tarihî dönemlerini adlandırma sorunu ele alınmıştır. Adlandırma sorunu bağlamında özellikle ilk, ön, ana, eski, orta, yeni, çağdaş / modern / bugünkü gibi sıfatlarla kurulan dönem adlarının durumu tartışılmış, Türk dilinin tarihî dönemlerinin sağlıklı bir şekilde adlandırılması hususunda öneride bulunulmuştur.

Keywords
Türk dili, tarihi dönem, adlandırma sorunu.

Özet
Like every ancient language, there is a history of Turkish language and a development, a ramification process in this history. Illustrating this process clearly with various phases is important in terms of a proper education and training of topic. This study consists of two primary parts. In the first part, the approaches on the historical periods and the branching of the Turkish language have been pointed out. In the second period, the problem of naming the historical periods the Turkish language has been addressed. In context of the naming problem, the status of the period names which are built with adjectives such as ilk (first), ön (preliminary), ana (main), eski (old), orta (middle,), yeni (new), çağdaş / modern / bugünkü (contemporary / modern / current) have been discussed and suggestions have been made on the naming of the historical periods of the Turkish language in an accurate manner.

Anahtar Kelimeler
Turkish language, historical period, the problem of naming.