ÖĞRETMEN KARARLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(THE ADAPTATION OF TEACHER GRIT SCALE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Yazar : Didem KAYAHAN YÜKSEL  Hakan SARIÇAM  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/3
Sayfa : 1435-1449
    


Abstract

Bu araştırmanın amacı Baraquia (2020) tarafından geliştirilen Öğretmen Kararlılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasıdır. Ölçek on dört maddeden ve öğretmenlikte azim ile öğretmenlikte tutku ve amaç olarak adlandırılan iki alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmaya toplamda 641 (402+239) öğretmen ve öğretmen adayı dâhil olmuştur. Ölçeğin psikometrik özellikleri incelenirken AFA, DFA ve ölçüt bağıntılı geçerlik, test tekrar test, Cronbach alfa güvenirliği yöntemlerinden yararlanılmıştır. Ölçüt bağıntılı ölçek geçerliliğini hesaplamak için Duckworth ve Quinn (2009) tarafından geliştirilen ve Sarıçam, Çelik ve Oğuz (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kısa Azim Ölçeği eklenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda iki boyutlu yapının (Öğretmenlikte azim, Öğretmenlikte tutku ve amaç) uyum iyiliği değerleri [CMIN=141.943, sd=76 CMIN/sd =1.87; (p=.00), RMSEA=.061, CFI=.96, GFI=.93, TLI=.95, SRMR=.040] olarak hesaplanmış dolayısıyla mükemmel bir uyum göstermiştir. Ek olarak, madde faktör yüklerinin .61 ila .77 arasında değiştiği görülmüştür. Öğretmen Kararlılık Ölçeği ile Kısa Azim Ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ölçme aracının güvenirlik katsayısı için Cronbach alfa değeri ölçeğin bütünü için α=.92; öğretmenlikte azim alt faktörü için α=.85, öğretmenlikte tutku ve amaç alt faktörü için α=.91 olarak çıkmıştır. Düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .44 ile .77 arasındadır. Tüm bu sonuçlar 14 madde ve iki boyuttan oluşan Öğretmen Kararlılık Ölçeğinin Türk öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinde kararlılık düzeyini değerlendirmede yararlanabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.Keywords

Geçerlilik, güvenilirlik, kararlılık, öğretmenlik, tutku.Özet

The aim of this research is to adapt the Teacher Grit Scale developed by Baraquia (2020) into Turkish. The scale consists of 14 items and consists of two sub-dimensions called perseverance in teaching and passion and purpose in teaching. A total of 641 (402+239) teachers and teacher candidates were included in the research. While examining the psychometric properties of the scale, EFA, CFA and criterion-related validity (concurrent validity), test-retest, and Cronbach's alpha reliability methods were used. The Short Grit Scale developed by Duckworth and Quinn (2009) and adapted into Turkish by Sarıçam, Çelik, and Oğuz (2016) was added to calculate the criterion validity. As a result of the confirmatory factor analysis, the goodness of fit values of the two-dimensional structure (Perseverance in Teaching, Passion and Purpose in Teaching) [CMIN=141.943, df=76 CMIN/df =1.87; (p=.00), RMSEA=.061, CFI=.96, GFI=.93, TLI=.95, SRMR=.040], thus showing a perfect fit. In addition, item factor loads were found to range from .61 to .77. Statistically significant relationships were found between the Teacher Grit Scale and the Short Grit Scale. Cronbach's alpha value for the reliability coefficient of the measurement tool was α=.92 for the whole scale; α=.85 for perseverance in teaching and α=.91 for passion and purpose in teaching. The corrected item-total correlation coefficients range from .44 to .77. All these results show that the Teacher Grit Scale, which consists of 14 items and 2 dimensions, is a valid and reliable scale that can be used to evaluate the level of determination of Turkish teachers and prospective teachers in the teaching profession.Anahtar Kelimeler

Reliability, validity, grit, teaching, passion.