Baş Editör(ler)

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi'nin 3. Sayısı
Baş Editör(ler)
Cengiz ALYILMAZ
Editör(ler)
Osman MERT - Erhan DURUKAN
Erzurum  2012
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Levent ALYAP  
(Kök) Türk Tipografisinin Yazılı Eserlerde Font Olarak Kullanımında Görsel Sanatlar Destekli Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve Karabalgasun I Yazıtı Üzerine Font (Alyılmaz.Ttf) Denemesi

 3, Ss, 1-15

Use of Visual Arts Based Information Technology in Use as Font Written Works of (Kok) Turk Typography and Trial of Font (Alyılmaz.ttf) on The Karabalgasun I Inscrıptıon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.82
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Önder ÇAĞIRAN  
Köktürk Türkçesindeki Bir Çift Ünsüz İşareti Üzerine

 3, Ss, 16-22

Works wıth the Double Consonant Markers ‘’ in Köktürk Turkısh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.74
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Çiğdem TOPÇU  
Eski Türkçeden Günümüz Standart Türkiye Türkçesine -(A/I)G+Lıg> -(A/I)Glı(G) Eki

 3, Ss, 23-39

-(A/I)G+lIG> -(A/I)GlI(G) Suffix From Old Turkısh to Standardized Today’s Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.77
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Muzaffer GÜRSOY  
Doğu Kazakistan Tarbagatay Yamacındaki Şilikti Baygetöbe Kurganı

 3, Ss, 40-54

Shilikti Baygetobe Kurgan Located in Tarbagatay Slope (Eastern Kazakhstan)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.81
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Muhammet KEMALOĞLU  
Terekeme - Karapapak Türkleri Yerleşim Alanları

 3, Ss, 55-81

Areas Terekeme - Karapapak Turks Settlement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.68
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sedat BALYEMEZ  
Dede Korkut’taki Tartışmalı Kelimeler (Dresden Nüshası) Üzerine Bir Karşılaştırmalı Dizin Denemesi

 3, Ss, 82-117

A Comparatıve Index Attempt About the Controversial Words in Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.71
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cengiz GÖKŞEN  
Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Destanların Halk Üzerindeki Etkisi

 3, Ss, 118-135

The Effect on Public of Epic and Epos Type Poems that Said Aşık Şenlik in Occupancy Years
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.64
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Süleyman Kaan YALÇIN Remzi ÇALIŞIR  
Elazığ Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme

 3, Ss, 136-157

An Evaluation About the Idioms of the Elazığ Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.57
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Behice VARIŞOĞLU İzzet ŞEREF  
İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Ödevleri Hakkında Görüşleri

 3, Ss, 158-173

The Views About Turkish Subject Homeworks by Students Attending 5th and 6th Grade of Primary School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.47
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Oğuzhan SEVİM Nur Humeyra Özdemir Erem  
Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Başlıklarına ve Özetlerine Eleştirel Bir Bakış

 3, Ss, 174-186

A Critical Evaluation to Abstracts and Titles of Master Thesis in Turkish Language Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.69
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Akif ARSLAN  
Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

 3, Ss, 187-202

Validity and Reliability Study of the University Level Turkish Language Course Attitude Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.67
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Emel KAMACI Erhan DURUKAN  
Araştırma Görevlilerinin Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma (Trabzon Örneği)

 3, Ss, 203-215

A Qualitative Study on Research Assistants’ Views About Using Tablet Pc in Education (Trabzon Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.72
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Safiye SARICI  
Gazi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri

 3, Ss, 216-238

Value Tendencies of the Students at the College of Education of Gazi University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.73
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sıddık BAKIR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Batı’da Doğu’yu, Doğu’da Batı’yı Anlatan Adam: Eğitimci, Akademisyen Kâmil Aydın ve Eserleri Üzerine

 3, Ss, 239-261

The Man Who Tell East in West, West in East: About Pedagogue, Academician Kamil Aydın and His Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.78
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nurbakhyt JARBOLD  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İbrahim Terzioğlu ve Kervancı

 3, Ss, 262-270

İbrahim Terzioğlu and Kervancı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.76
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |