Baş Editör(ler)

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi'nin Aralık 2016 Sayısı
Baş Editör(ler)
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ
Editör(ler)
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN
Erzurum  2016
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Suat ÜNLÜ Banu DURGUNAY  
TARIHÎ TÜRK DİLİNİN YABANCI KAVRAMLARI KARŞILAMADA YETKİNLİĞİ: ASHÂB KAVRAMININ TÜRKÇE İLK KUR’AN ÇEVİRİLERİNDEKİ KARŞILIKLARI

 5/4, Ss, 1490-1531

CAPABILITY OF OLD TURKISH IN FULFILLING NEW CONCEPTS: THE EQUIVALENTS OF THE TERM ASHAB IN EARLY TURKISH QURAN TRANSLATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.740
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bahadır GÜNEŞ  
KUTADGU BİLİG’DEKİ MESLEK VE UNVAN ADLARININ DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE YANSIMALARI

 5/4, Ss, 1532-1543

THE JOB AND TITLE NAMES OF KUTADGU BİLİG REVIEW THEIR REFLECTIONS ON DERLEME SÖZLÜĞÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1747
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Galip GÜNER  
CODEX CUMANICUS BAĞLAMINDA KUMANLARIN / KIPÇAKLARIN GÜNDELİK HAYATINA DAİR SÖZ VARLIĞI: EŞYA ADLARI

 5/4, Ss, 1544-1560

VOCABULARY ON DAILY LIFE OF CUMAN / KIPCHAKS IN THE CONTEXT OF CODEX CUMANICUS: ARTICLE NAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3766
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yaşar TOKAY  
KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ'DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TASNİF DENEMESİ I

 5/4, Ss, 1561-1592

A CONCEPTUAL CLASSIFICATION ESSAY ON IDIOMS WHICH CONTAIN IN KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1755
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sadettin ÖZÇELİK  
TARİHÎ METİN OKUMALARINDA KELİMEYİ BÖLME VE KELİMELERİ BİRLEŞTİRME SORUNLARI: SÜHEYL Ü NEVBAHÂR’DAN ÖRNEKLER

 5/4, Ss, 1593-1602

HISTORICAL TEXT WORD DIVISION AND WORDS OF CONSOLIDATION PROBLEMS IN READING: SÜHEYL Ü NEVBAHÂR EXAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1750
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Raghed MOHAMMAD  
-(I4)p / -(y)I4p tI4r EKİNİN FARKLI BİR İŞLEVİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 5/4, Ss, 1603-1610

A RESEARCH ABOUT A DIFFERENT USAGE OF THE SUFFIX -(I4)p / -(y)I4p tI4r
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.719
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nurdin USEEV  
MANAS DESTANI’NDA TÜRK KELİMESİ VE AĞAÇ, KOYUN / KOÇ KÜLTLERİ

 5/4, Ss, 1611-1626

THE WORD ‘TÜRK’ IN MANAS EPIC AND TREES, SHEEP / RAM CULTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1741
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Birol İPEK  
TUVA TÜRKÇESİNDE PEKİŞTİRME EDATLARI

 5/4, Ss, 1627-1650

INTENSITIVE PARTICLES IN TUVA TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1746
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Veysel İbrahim KARACA Süleyman Kaan YALÇIN  
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA GÖRÜLEN İKİLEMELERİN SÖZCÜK TÜRÜ / YAPI VE ANLAM BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 5/4, Ss, 1651-1675

AN EVALUATION OF THE WORD TYPE / STRUCTURE AND MEANING OF REDUPLICATIONS OBSERVED IN THE DIALECTS OF AZERBAIJAN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1740
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Elçin İBRAHİMOV  
TÜRK DİLLERİNDE İMLA SORUNLARI (OĞUZ GRUBU TÜRK DİLLERİNDE GENEL İMLA KURALLARI)

 5/4, Ss, 1676-1681

SPELLING (ORTHOGRAPHIC) PROBLEMS IN TURKIC LANGUAGES (GENERAL SPELLING RULES OF OGHUZ GROUP TURKIC LANGUAGES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1758
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ferdi GÜZEL  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA -GAl EKİ

 5/4, Ss, 1682-1693

-GAl SUFFIX IN THE DIALECTS OF TURKISH IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.727
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Erdoğan BOZ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE OLASI SÖZLÜKSEL BOŞLUKLAR İÇİN BİR TELAFİ YÖNTEMİ: GERİ OLUŞUM

 5/4, Ss, 1694-1702

A COMPENSATION METHOD FOR POSSIBLE LEXICAL GAPS IN TURKEY TURKISH: BACK-FORMATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1763
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kerime ÜSTÜNOVA  
DİLBİLGİSEL OLUMSUZLAYICILAR

 5/4, Ss, 1703-1715

GRAMMATICAL NEGATIVE POLARITY ITEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3765
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hasene AYDIN  
YAZINSAL METİNLERDE DİL BİLGİSEL ZAMAN İŞARETLEYİCİLERİ ÜZERİNE

 5/4, Ss, 1716-1730

ABOUT THE TENSE MARKERS IN LITERARY TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3764
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İbrahim KARAHANCİ  
SÖZCÜK BİRİMLERİN ÜSLUP OLUŞUMUNA KATKISI I

 5/4, Ss, 1731-1747

THE CONTRIBUTION OF WORD UNITS TO STYLIZATION I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3763
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Şener DEMİREL  
SIDKÎ BABA DİVANI’NDA YER ALAN “DESTÂN-I HÜRRİYET-İ OSMANΔ ADLI ŞİİR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

 5/4, Ss, 1748-1764

IDEAS ABOUT THE PEOM NAMED “DESTÂN-I HÜRRİYET-İ OSMANΔ IN SIDKÎ BABA DIWAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3768
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Muhittin ELİAÇIK  
EBUSSUUD EFENDİ’NİN FARSÇA BİR MANZUM FETVASI

 5/4, Ss, 1765-1772

A PERSIAN FATWA IN POETRY FORM WHICH WAS WRITTEN BY EBUSSUUD EFENDİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.707
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Farhad RAHİMİ  
XVII. YÜZYIL AZERBAYCAN ŞAİRİ TEBRİZLİ KAVSÎ VE DÎVÂNI ÜZERİNE

 5/4, Ss, 1773-1804

TEBRİZLİ KAVSÎ THE AZERBAIJANI POET OF THE 17TH CENTURY AND HIS DÎVÂN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.713
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kelime ERDAL  
KELOĞLAN MASALLARINDA ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE YÖNELİK İLETİLER

 5/4, Ss, 1805-1822

THE VALUES FOR CHILDREN EDUCATION IN KELOĞLAN TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3767
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Selami ALAN  
BEKİR FAHRİ [İDİZ]’İN “JÖNLER” ROMANINDA ORYANTALİZM İZLERİ

 5/4, Ss, 1823-1840

TRACES OF ORIENTALISM IN “JÖNLER”, A NOVEL BY BEKIR FAHRI [İDİZ]
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.734
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hasan GÜRGÜN  
METİNDİLBİLİMSEL YÖNTEM İLE ÇÖZÜMLENEN SAİT FAİK’İN DÜLGER BALIĞININ ÖLÜMÜ’NDE İNSANIN DOĞAYA TAHAKKÜMÜ VE ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ

 5/4, Ss, 1841-1882

MAN’S DESPOTISM AND ALIENATION OVER NATURE IN SAIK FAIK’S DÜLGER BALIĞININ ÖLÜMÜ THAT IS RESOLVED WITH THE TEXTLINGUISTICS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.690
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cafer ÖZDEMİR  
TOKATLI NURİ’NİN “DİLBERLER DESTANI” BAĞLAMINDA OSMANLI’DA KADIN

 5/4, Ss, 1883-1896

WOMEN IN OTTOMAN EMPIRE IN THE CONTEXT OF TOKATLI NURI’S “DİLBERLER DESTANI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1752
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hülya TAŞ  
DÜZCE’DE TAHTA BEŞİK YAPMA SANATI

 5/4, Ss, 1897-1911

THE ART OF MAKING WOODEN CRADLES IN DÜZCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.737
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ZAMAN, KİP VE BAKIŞI ALGILAMA DÜZEYLERİ

 5/4, Ss, 1912-1944

TURKISH LANGUAGE PRESERVICE TEACHERS’ TENSE, MOOD AND ASPECT CONCEPTION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.729
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Aslı MADEN Erhan DURUKAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME KAYGILARI

 5/4, Ss, 1945-1957

LISTENING ANXIETIES OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.733
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Duygu UÇGUN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE DİNLEME KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 5/4, Ss, 1958-1970

A RESEARCH ON READING AND LISTENING ANXIETIES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.736
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sedat MADEN Müzeyyen ALTUNBAY  
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE GÖRSEL SUNU VE GÖRSEL OKUMA ARACI OLARAK GRAFİK VE TABLOLARIN KULLANIMI

 5/4, Ss, 1971-1983

THE USE OF GRAPHS AND TABLES AS TOOLS OF VISUAL PRESENTATION AND VISUAL READING IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.671
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Arif ÇERÇİ  
6. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABININ ETKİNLİĞİ OLUŞTURAN UNSURLAR BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 5/4, Ss, 1984-1998

AN EVALUATION OF 6TH GRADE TURKISH WORKBOOK AND TEACHER’S GUIDE BOOK WITH REGARD TO THE COMPONENTS OF AN ACTIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.712
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU  
FRAGMAN TEKNİĞİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR MODEL İNCELEMESİ: AVUSTRALYA ÖRNEĞİ

 5/4, Ss, 1999-2022

ANALYSING A MODEL OVER USING TRAILER TECHNIQUE IN LANGUAGE SKILLS: AUSTRALIA AS A SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.722
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Rabia Sena AKBABA Yalın Kılıç TÜREL  
YAZMA BECERİSİNDE DÖNÜT VE DÖNÜT ARACI OLARAK KULLANILAN BİLGİSAYARA İLİŞKİN BİR DERLEME ÇALIŞMASI

 5/4, Ss, 2023-2040

A LITERATURE REVIEW STUDY ON WRITING IN THE FEEDBACK AND FEEDBACK AS A TOOL USED COMPUTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.725
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hatice Çiğdem YILDIRIM  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ TARİHİNDE BİR KILAVUZ: BEDRİKA-İ LİSÂN-I OSMÂNÎ

 5/4, Ss, 2041-2063

A GUIDE IN THE HISTORY OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: OTTOMAN - TURKISH CONVERSATION - GRAMMAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.726
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Osman MERT Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KUTADGU BİLİG’DEKİ EĞİTSEL ÖGELERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

 5/4, Ss, 2064-2084

INVESTIGATING THE VIEWS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS REGARDING THE EDUCATIONAL NOTIONS IN KUTADGU BILIG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.2762
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Esra Nur TİRYAKİ  
İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 5/4, Ss, 2085-2094

AN EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF COMPUTER AIDED INSTRUCTION IN PRE-READING-WRITING INSTRUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.735
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Muhammed ÖZTÜRK Songül GİREN  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN HİKÂYE KİTAPLARINDAKİ KORKU VE ŞİDDET ÖĞELERİNİN İNCELENMESİ

 5/4, Ss, 2095-2108

EXAMINATION OF PICTURED STORY BOOKS PREPARED FOR PRESCHOL CHILDREN REGARDING ELEMENTS OF FEAR AND VIOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.585
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Burcu DÖNMEZ Kerim GÜNDOĞDU  
2000-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI ALANINDA YAYIMLANAN MAKALE VE TEZLERİN ANALİZİ

 5/4, Ss, 2109-2125

CONTENT ANALYSIS OF ARTICLES AND THESES ON TURKISH LESSON CURRICULUM PUBLISHED BETWEEN THE YEARS OF 2000-2016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1743
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Adem PEKER Elvan EKİNCİ  
GENEL ÖZ-YETERLİĞİN SİBER ZORBALIKLA BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ

 5/4, Ss, 2126-2140

THE PREDICTIVE EFFECT ON BEHAVIOR TO COPING WITH CYBERBULLYING OF GENERAL SELF-EFFICACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.681
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Semra ALYILMAZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “GOBU”STAN’IN GİZEMİ (“KIPÇAKLAR”A GİDEN YOL) ADLI ESER GOBUSTAN’LA BULUŞTU

 5/4, Ss, 2141-2160

THE BOOK NAMED “GOBU”STAN’IN GİZEMİ (“KIPÇAKLAR”A GİDEN YOL) MEET WİTH GOBUSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3772
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Babek KURBANOV  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN VE DİĞER TÜRK SOYLU HALKLARIN EN ESKİ TARİHİ İLE İLGİLİ GÜNCEL BİR MONOGRAFİ

 5/4, Ss, 2161-2169

A CURRENT MONOGRAPHY ABOUT THE OLDEST HISTORY OF AZERBAIJANI TURKS AND OTHER TURKIC ORIGIN PEOPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1759
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet ÖZEREN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: STEVEN ROGER FISCHER’İN DİLİN TARİHİ (A HISTORY OF LANGUAGE) ADLI ESERİ ÜZERİNE

 5/4, Ss, 2170-2176

ABOUT STEVEN ROGER FISCHER’S WORK NAMED A HISTORY OF LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1753
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |