• Hızlı Erişim

4 . SayıEditör
Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2012

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOsman Fikri SERTKAYA  
Göktürkçedeki (ny) Runası Üzerine Ss, 1-10
Above ‘' (ny) Rune in Göktürk Language
http://dx.doi.org/10.7884/teke.114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
Elegeşt I (E 10) Yazıtının 5. Satırındaki Devlet ve İktidar Simgeleri Ss, 11-19
5th Line of The Elegeşt I (E 10) İnscription or Symbols of State and Rule in The Kokturk Lettered Yenisey İnscriptions
http://dx.doi.org/10.7884/teke.93
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
Karşılaştırmalı Ağız Araştırmalarının Önemi ve Türkiye’deki Karşılaştırmalı Ağız İncelemeleri Üzerine Bir Deneme Ss, 20-44
The Importance of Comparative Dialect Research and an Essay on Comparatıve Dialect Studies in Turkey
http://dx.doi.org/10.7884/teke.92
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş ŞAHİN  
Mental Fiil Kavramı ve Türkmen Türkçesinde Mental Fiiller Ss, 45-62
Mental Verb Term and Mental Verbs in Turkmen Turkish
http://dx.doi.org/10.7884/teke.96
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin ÇETİN  
Cicianne Sözü Üzerine Ss, 63-69
On the Word Cicianne
http://dx.doi.org/10.7884/teke.103
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur TATAR KIRILMIŞ  
Şair Bir Halk Kızı Yaşar Nezihe Bükülmez Ss, 70-84
Public Girl Poet Yaşar Nezihe Bükülmez
http://dx.doi.org/10.7884/teke.83
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer İLHAN  
Gülten Akın Şiirinde Kent, Göç ve Gecekondu Algısı Ss, 85-106
In the Poetry of Gülten Akın the Perception Urban, Migration and Slum
http://dx.doi.org/10.7884/teke.90
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurşat BİÇER  
Hunlardan Günümüze Yabancılara Türkçe Öğretimi Ss, 107-133
Turkish Teaching for Foreigns to Nowadays since Huns
http://dx.doi.org/10.7884/teke.100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan DURUKAN  
Öğretim Yazılımlarının Farklı Aşamalarda Kullanımının Başarıya Etkisi: Dil Bilgisi Öğretimi Örneği Ss, 134-150
Effect of Using Instructional Software at Different Stages on Success: Grammar Teaching Case
http://dx.doi.org/10.7884/teke.106
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKÇAY Mehmet Fatih ÖZCAN  
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar ve Genel Ağ Terimlerinin Türkçe Karşılıklarını Bilme Yeterlikleri Ss, 151-161
The Competency Cognitions of Pre-Service Turkish Language Teachers About the Turkish Provisions of Computer and Internet Terms
http://dx.doi.org/10.7884/teke.113
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem ERDEM  
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri Ss, 162-186
The Levels of Using Reading Strategies of the Preservices Turkish Language and Literature Teachers
http://dx.doi.org/10.7884/teke.86
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ŞAHİN Selma KAYA, Alaattin CEREN, Adem FIRAT, Musa YILMAZ, Ömer MADEN  
Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planındaki Niceliksel Eğitim Göstergelerinin Gerçekleşme Düzeyinin Değerlendirilmesi -Bolu İli Örneği- Ss, 187-213
Evaluating the Realization Levels of Quantitative Educational Indicators in the 9th Development Plan and Ministry of Education Strategic Plan -Bolu Sample-
http://dx.doi.org/10.7884/teke.117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan KÜÇÜKOĞLU  
Öğretmen Eğitiminde Topluma Hizmet Uygulamaları Deneyimsel Bir Öğrenme Yaklaşımı Ss, 214-226
Community Service-Learning in Teacher Education: An Experimental Learning Approach
http://dx.doi.org/10.7884/teke.115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vefa GULİYEVA  
Azərbaycan Memarlığının Şah Əsərlərinin Durumu Ss, 227-239
Azerbaijan Architecture’s State of Masterpieces
http://dx.doi.org/10.7884/teke.104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enkhbat AVIRMED  
Juan-Juanların Çöküşü ve Dağılışı Ss, 240-245
The Collepse and Distribution of Juan Juans
http://dx.doi.org/10.7884/teke.101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba YALINKILIÇ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Luo Xin’in “Orta Çağda Çin’in Kuzeyindeki Milletlerde Unvan” Adlı Kitabı Üzerine Ss, 246-256
“Studıes on the Titulary of Medieval Inner Asian People”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.97
Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip GÜNER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Mustafa Argunşah’ın “Dil ve Edebiyat Yazıları” İsimli Eseri Üzerine Ss, 257-264
Notes on the Dil ve Edebiyat Yazıları (Author: Prof. Dr. Mustafa Argunşah)
http://dx.doi.org/10.7884/teke.102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Eğitimci, Yazar Muhammet Ekrem Beyazal ve Mevsimlere Şiir Damladı Adlı Eseri Üzerine Ss, 265-268
About the Pedagogue, Author Muhammet Ekrem Beyazal and His Work was Called Mevsimlere Şiir Damladı
http://dx.doi.org/10.7884/teke.112
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri