Son Sayı

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi Mart 2023 Sayısı


Bursa  2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Feryal KORKMAZ - Rabia SARAL  
KÜL TİGİN YAZITINDA ÇOK ANLAMLILIK
 12/1,(12/1) , 1-21

POLYSEMY IN THE KÜL TİGİN INSCRIPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazmi ŞEN  
ESKİ UYGUR HUKUK VESİKALARINDA AD + (YARDIMCI) FİİLDEN OLUŞAN BİRLEŞİK FİİLLER
 12/1,(12/1) , 22-43

COMPOUND VERBS CONSISTING OF NOUN + (AUXILIARY) VERB IN OLD UYGHUR LAW DOCUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DİNÇ  
RABGUZÎ’NİN KISASÜ’L-ENBİYÂ’SINDA ÖLÇÜYE DAİR SÖZ VARLIĞI
 12/1,(12/1) , 44-63

THE VOCABULARY OF MEASUREMENT IN RABGUZĪ'S KISASÜ’L-ENBİYÂ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5636
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu BİNGÖL TOPTAŞ  
TOPKAPI SARAYI MÜZESİ’NDE YER ALAN ANSİKLOPEDİK BİR GÜLİSTÂN SÖZLÜĞÜ: “KİTÂB-I LÜGAT-I GÜLİSTÂN”
 12/1,(12/1) , 64-79

AN ENCYCLOPEDIC GÜLİSTÂN DICTIONARY AT THE TOPKAPI PALACE MUSEUM: “KİTÂB-I LÜGAT-I GÜLİSTÂN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL - Fatih EKİCİ - Elif KOÇ  
SOVYET DEVRİ AZERBAYCAN ANLATILARINDA KAHRAMANIN İNANÇ PROBLEMİ
 12/1,(12/1) , 80-89

THE HERO'S FAITH PROBLEM IN AZERBAIJANI NARRATIVES OF THE SOVIET ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif UYGUR  
“ÂTİYİ KARANLIK GÖREREK AZMİ BIRAKMAK...” ŞİİRİNDE VARLIK YOKLUK MÜLAHAZALARI
 12/1,(12/1) , 90-104

EXISTENCE AND NON-EXISTENCE CONSIDERATIONS ON THE POEM OF “ÂTİYİ KARANLIK GÖREREK AZMİ BIRAKMAK...”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikri AYDEMİR  
İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI, HİDAYET ROMANI VE AHMED GÜNBAY YILDIZ
 12/1,(12/1) , 105-120

ISLAMIC TURKISH LITERATURE, HIDAYET NOVEL AND AHMED GÜNBAY YILDIZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5634
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem DÖNMEZ  
ARİF AY’IN FİKİR DÜNYASINDA KUDÜS BİLİNCİ
 12/1,(12/1) , 121-136

JERUSALEM CONSCIOUSNESS IN ARİF AY'S WORLD OF THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÜNALAN  
ALANYA YÖRÜKLERİNDE NAZARA DAİR İNANIŞLAR VE BUNA BAĞLI UYGULAMALAR
 12/1,(12/1) , 137-155

BELIEFS AND PRACTICES RELATED TO EVIL EYE AMONG ALANYA YURUKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice GÜÇLÜ - Nuran BAŞOĞLU  
USE OF CHILDREN'S BOOKS WRITTEN IN THE CONTEXT OF ECOCRITICISM IN TURKISH LESSONS
 12/1,(12/1) , 156-177

ÇEVRECİ ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA YAZILMIŞ ÇOCUK KİTAPLARININ TÜRKÇE DERSLERİNDE KULLANIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5630
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahir KAVUN  
YUSUF ASAL’IN PATATESSPOR SERİSİNDE YER ALAN KİTAPLARIN OKUNABİLİRLİĞİ
 12/1,(12/1) , 178-193

READABILITY OF THE BOOKS IN THE PATATESPOR SERIES OF YUSUF ASAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine SUR  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINA YÖNELİK HAZIRLANAN ÇALIŞMALARDAKİ EĞİLİMLER
 12/1,(12/1) , 194-220

TRENDS IN STUDIES ON TURKISH TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5615
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suna ÖZCAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
 12/1,(12/1) , 221-238

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION SKILLS OF TURKISH TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5667
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar ŞİMŞEK  
ANA DİLİ KAZAK TÜRKÇESİ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENİM SÜRECİNDE YAZMA BECERİLERİ SORUNLARI
 12/1,(12/1) , 239-252

WRITING SKILLS PROBLEMS OF STUDENTS WHOSE NATIVE LANGUAGE IS KAZAKH TURKISH IN THE PROCESS OF LEARNING TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5641
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZŞAVLI  
AKRAN GERİ BİLDİRİMİNİN TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ
 12/1,(12/1) , 253-273

THE EFFECT OF PEER FEEDBACK ON THE WRITING SKILLS OF STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5638
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral DOĞRU - Erdost ÖZKAN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN DİL BİLGİSEL AÇIDAN İNCELENMESİ (YENİ İSTANBUL ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABI-A2 ÖRNEĞİ)
 12/1,(12/1) , 274-286

GRAMMATICAL ANALYSIS OF READING TEXTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS (NEW ISTANBUL TURKISH FOR INTERNATIONAL STUDENTS COURSE BOOK-A2)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5661
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin KARTALLIOĞLU - Ersoy TOPUZKANAMIŞ  
1940’LI YILLARDA TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK İŞİTSEL-DİLSEL YÖNTEMLE ÖĞRETİLMESİ: SPOKEN TURKISH KİTABI
 12/1,(12/1) , 287-304

TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE WITH AUDIO-LINGUAL METHOD: THE EXAMPLE OF SPOKEN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5669
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül GÖKTAŞ - Önder ÇANGAL  
CEZAYİRLİ TÜRKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE YÖNELİK FARKINDALIKLARI
 12/1,(12/1) , 305-327

AN INVESTIGATION INTO ALGERIAN STUDENTS’ AWARENESS OF TURKISH CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep KONGÜL - Emre TOPRAK  
AKADEMİK MOTİVASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİ ENGELLERİ
 12/1,(12/1) , 328-345

FACTORS AFFECTING ACADEMIC MOTIVATION: STUDENTS BARRIERS TO ONLINE LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5616
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa Yücel İŞGÖR - Sezai DEMİR - Aytekin GÜRTEPE  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UMUT VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN AZİM ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ
 12/1,(12/1) , 346-361

THE PREDICTIVE EFFECT OF HOPE AND PERSONALITY FEATURES ON PERSEVERANCE IN UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Keziban KILIÇ TOPAL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GENEL YETERLİK ALGILARI İLE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 12/1,(12/1) , 362-373

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GENERAL COMPETENCY PERCEPTIONS AND ATTITUDES TO MEASUREMENT AND EVALUATION FOR PRE-SERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5621
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rukiye Nur YASAK CEVİZCİ - Seda KERİMGİL ÇELİK  
AN INVESTIGATION IN TO THE STUDENT OPINIONS AND OBSERVATIONS TOWARDS ANIMATION-SUPPORTED INSTRUCTION IN SOCIAL SCIENCES LESSON
 12/1,(12/1) , 374-391

HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE ANİMASYON DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE GÖZLEMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda YILMAZ  
İNSAN HAKLARI DUYARLILIĞI VE DUYGUSAL ZEKÂ İLİŞKİSİ: ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 12/1,(12/1) , 392-413

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RIGHTS SENSITIVITY AND EMOTIONAL INTELLIGENCE: A RESEARCH ON TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durmuş BURAK  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: META-ANALİZ ÇALIŞMASI
 12/1,(12/1) , 414-426

THE EFFECT OF TECHNOLOGY SUPPORTED INSTRUCTION ON STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SOCIAL STUDIES COURSE: A META-ANALYSIS STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5597
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut CÖMERT - Esra KAPTAN İZMİR - Ersin TOPÇU  
TÜRK KÜLTÜRÜ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ
 12/1,(12/1) , 427-442

AN INVESTIGATION OF TEACHERS' VIEWS ON TURKISH CULTURE TEACHING: THE CASE OF THE REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynel ÖDEMİŞ  
KUZEY MAKEDONYA’DA TÜRK VARLIĞI VE GÜNÜMÜZ VARLIK MÜCADELESİNE KISA BİR BAKIŞ
 12/1,(12/1) , 443-472

A BRIEF LOOK AT THE EXISTENCE OF THE TURKS IN NORTHERN MACEDONIA AND THE EXISTENTIAL STRUGGLE IN MODERN DAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5571
Özet | Abstract | Tam Metin |