• Hızlı Erişim

7/2 . SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurdin USEEV  
KANMIILDIG-HOVU (E 62) YAZITI VE ESKİ TÜRKLERDE MASKE KÜLTÜRÜ Ss, 641-649
THE KANMIILDIG-HOVU (E 62) INSCRITION AND OLD TURKS MASK CULTURE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip GÜNER  
ESKİ TÜRKÇE BİR ETİMOLOJİ DENEMESİ: AYAK “KÂSE, KADEH” Ss, 650-662
AN OLD TURKIC ETYMOLOGICAL ESSAY: AYAK “BOWL, GLASS”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Farhad RAHİMİ  
FETHALİ KAÇAR'IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE Ss, 663-704
ON FETHALİ KACHAR'S CHAGATAI TURKISH DICTIONARY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil SOYDAN  
TARAMA SÖZLÜĞÜNÜN İLK ÜÇ CİLDİNDE KADIN VE MUTFAK EŞYALARI HAKKINDA KISMÎ SÖZ VARLIĞI ÇALIŞMASI Ss, 705-733
PARTIAL VOCABULARY STUDY ABOUT WOMAN AND KITCHEN THINGS THE FIRST THREE VOLUME OF SCANNING DICTIONARY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4116
Özet | Abstract | Tam Metin |

İ. Gülsel SEV  
SÖZLÜKÇÜLÜK’TE EMOJİLERDEN YARARLANMA MÜMKÜN MÜDÜR? Ss, 734-748
IS IT POSSIBLE TO UTILIZE EMOJIS IN LEXICOGRAPHY?
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan BOZ  
SÖZLÜKLER İÇİN YENİ BİR DİLBİLGİSEL BİLGİ ÖNERİSİ: İLGEÇLERİN ATADIKLARI BİÇİMBİRİMLER Ss, 749-758
A NEW GRAMMATICAL INFORMATION OFFER FOR DICTIONARIES: SUFFIXES DETERMINED BY PARTICLES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşat BİCAN - Ahmet Turan SİNAN  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN TERİM SÖZLÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 759-770
COMPARISON OF DICTIONARIES OF TERMS USED FOR TURKISH LANGUAGE TEACHING
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4225
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkin GULUSOY  
KAVSİ TEBRİZİ ŞİİRLERİNİN DİLİNİN LEKSİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Ss, 771-787
LEXICAL PECULIARITIES OF GOVSI TABRIZI POETRY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4152
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nigâr OTURAKÇI ORBAY  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YANSIMALI SORULARIN YAPI VE İŞLEV ÖZELLİKLERİ: TİYATRO METİNLERİ ÖRNEĞİ Ss, 788-805
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF ECHO QUESTIONS IN TURKISH: EXAMPLE OF THEATRE TEXTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal UYSAL  
TÜRKÇEDE İŞTEŞ ÇATI VE İŞTEŞ ÇATININ ÖZELLİKLERİ Ss, 806-836
RECIPROCALS IN TURKISH AND THEIR FUNCTIONS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4198
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KAPLAN  
FUZÛLÎ’NİN GAZELLERİNDE ARUZ UYGULAMALARI: FUZÛLÎ’NİN MED KULLANIMININ BÂKÎ’YLE MUKAYESESİ Ss, 837-876
APPLICATIONS OF PROSODY IN FUZÛLÎ’S GHAZELS: THE COMPARISON OF FUZÛLÎ’S USAGE OF MED TO BÂKÎ
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4234
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan EKİCİ  
KÂMÎ DİVANINDA RAKİP TİPİ VE RAKİP İLE İLGİLİ TASAVVURLAR Ss, 877-889
RIVAL TYPE AND RIVAL VISUAL LEVELS IN THE POEMS OF KAMI
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mithat DURMUŞ  
ÖMER SEYFETTİN’İN BAHAR VE KELEBEKLER ADLI ÖYKÜSÜNDE DOĞU VE BATI KADINI KARŞITLIĞINDAN İDEAL KADINA Ss, 890-901
FROM THE EAST AND WEST OPPOSITION TO THE IDEAL WOMAN IN ÖMER SEYFETTIN’S STORY SPRING AND BUTTERFLIES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4071
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin ARSEVEN  
ZAFER HANIM VE AŞK-I VATAN’IN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ Ss, 902-910
THE PLACE OF ZAFER HANIM AND AŞK-I VATAN IN TURKISH LITERATURE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökay DURMUŞ  
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH GAZETECİLİĞİNİN ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİ: BOŞBOĞAZ ile GÜLLABİ Ss, 911-931
AN IMPORTANT EXAMPLE OF HUMOR JOURNALISM IN SECOND CONSTITUTIONAL ERA: THE CASE OF BOŞBOĞAZ ile GÜLLABİ
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4137
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Faruk GÜLER  
CUMHURİYETİN İLK DÖNEM ROMANLARINDA DİN ALGISI Ss, 932-941
RELIGIOUS PERCEPTION IN THE NOVELS OF EARLY PERIOD OF REPUBLIC
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alev GÜLTÜRK UYSAL  
İSKENDER PALA’NIN ŞAH & SULTAN ROMANINDA “HATA’İ-AŞK-İKTİDAR” ÜÇGENİNİN KAVRAMSAL VE SİMGESEL DÜZLEMDE ÇÖZÜMLENMESİ Ss, 942-955
THE SOLUTION OF THE TRIANGLE OF “MISTAKE- LOVE- RULERSHIP” IN THE CONCEPTUAL AND SYMBOLICAL PLATFORM IN THE SHAH & SULTAN NOVEL OF ISKENDER PALA
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4166
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Halil SAĞLAM  
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞİİRLERİNDE EİNFÜHLUNG (ÖZDEŞLEYİM) İLİŞKİSİ KURDUĞU TABİAT UNSURLARI Ss, 956-989
NATURAL ELEMENTS TO WHICH NECIP FAZIL KISAKUREK IDENTIFY HİMSELF IN HIS POEMS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman EROĞLU  
SAFVET NEZİHİ’NİN ZAVALLI NECDET ROMANINDA RENK SİMGESELLİĞİ Ss, 990-1003
COLOR SYMBOLISM IN SAFVET NEZIHI’S ZAVALLI NECDET NOVEL
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem Ece GÖNÜL  
SEVGİ, AŞK, KARANFİL, RAKI VE DİĞERLERİ: “YERÇEKİMLİ KARANFİL” ÇÖZÜMLEMESİNDEN VAROLUŞ SÖZLÜĞÜNE Ss, 1004-1030
COMPASSION, LOVE, CARNATION, RAKI AND OTHERS: FROM THE ANALYSIS OF “THE GRAVITATIONAL CARNATION” TO THE DICTIONARY OF EXISTENTIALISM
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4190
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul KARAKUŞ  
SOVYET DÖNEMİ “KANONİK EDEBİYAT” ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKMEN EDEBİYATINDA AGAHAN DURDIYEV’İN “KADIN” KONULU İKİ HİKÂYESİ Ss, 1031-1046
TWO STORIES ON “WOMAN” FROM AGAHAN DURDIYEV OF TURKMEN LITERATURE, AS EXAMPLES OF CANONIC LITERATURE IN SOVIET ERA
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4185
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salahaddin BEKKİ  
NASREDDİN HOCA’DAN TEMEL’E TÜRK FIKRALARINDA MİZAH UNSURU OLARAK MÜLEMMA Ss, 1047-1054
MULEMMA AS AN ELEMENT OF HUMOR IN TURKISH JOKES FROM NASREDDIN HODJA TO TEMEL
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
HALK HEKİMLİĞİNE İLGİ ÇEKİCİ BİR ADLANDIRMA: TÜRK’E ÇARE Ss, 1055-1067
AN INTERESTING NAME FOR THE FOLK MEDICINE: CURE FOR TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akif ARSLAN - Cüneyt ÇELİK  
AĞRI İL MERKEZİNE BAĞLI OLAN ZİYARET KÖYÜ’NDE BULUNAN ŞEYH ABDULBARİ KÜFREVİ TÜRBESİ ETRAFINDA GELİŞEN ANLATILAR Ss, 1068-1084
THE NARRATIVES THAT WERE TOLD AROUND THE ŞEYH ABDULBARİ KÜFREVİ TOMB LOCATED IN THE VILLAGE OF ZİYARET IN AĞRI PROVINCE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Kürşad KOCA  
MAKEDONYA’DA YAŞAYAN TÜRK-MAKEDON-ARNAVUT-BOŞNAK TOPLUMLARININ GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE GÖRÜLEN ORTAK KÜLTÜR UNSURLARI Ss, 1085-1103
JOINT CULTURAL ELEMENTS IN TRANSITIONAL PERIODS OF COMMUNITIES LIVING IN MACEDONIA – TURKISH, MACEDONIAN, ALBANIAN AND BOSNIAN EXAMPLE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Sıttık KILIÇ - Oğuzhan YILMAZ  
FAKİR BAYKURT’UN MASALLARINDA DEĞER EĞİTİMİ VE MASALLARIN TÜRKÇE EĞİTİMİNE KATKISI Ss, 1104-1125
VALUE EDUCATION IN FAKIR BAYKURT’S TALES AND CONTRIBUTION OF HIS TALES TO TURKISH EDUCATION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kelime ERDAL - Hatice YURTSEVEN YILMAZ  
SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ SERİSİNDE OKUL YAŞAMI Ss, 1126-1147
SCHOOL LIFE IN SAFTİRİK GREG’ S DAIRY SERIES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu UÇGUN  
1-5. SINIF “TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMA KİTAPLARI”NDAKİ TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİKLERİNİN PROGRAMDAKİ KAZANIMLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1148-1160
EVALUATION OF TURKISH COURSE ACTIVITIES IN THE 1-5TH GRADES TURKISH LANGUAGE AND CULTURE WORKBOOKS IN TERMS OF TARGET ACHIEVEMENTS IN THE PROGRAM
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4195
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin AKKAYA - Cenan İŞCİ  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 1161-1171
THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION FACULTY STUDENTS’ ATTITUDE TOWARD READING AND THEIR ACHIEVEMENT IN WRITTEN EXPRESSION COURSE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4110
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra KARAKUŞ TAYŞİ - Yusuf TAŞKIN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1172-1189
DEVELOPMENT OF THE WRITING ANXIETY SCALE FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin KUŞDEMİR - Hatice Kurban - Pınar BULUT  
YAZMA GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN BİR ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ EYLEM ARAŞTIRMASI Ss, 1190-1209
ACTION RESEARCH CONCERNING A STUDENT HAVING DIFFICULTY IN WRITING
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay BULUT - Özlem KANAT SOYSAL - Demet GÜLÇİÇEK  
SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ OLMAK: SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Ss, 1210-1238
BEING A TURKISH LANGUAGE TEACHER OF SYRIAN REFUGEE STUDENTS: CHALLENGES AND ISSUES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pakize URFALI DADANDI - İbrahim DADANDI - Fatih KOCA  
PISA 2015 TÜRKİYE SONUÇLARINA GÖRE SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER İLE OKUMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ss, 1239-1252
THE RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIECONOMIC FACTORS AND READING LITERACY ACCORDING TO PISA 2015 TURKEY RESULTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4200
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tazegül DEMİR - Şule FIRAT DURDUKOCA  
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 1253-1275
INVESTIGATION OF TECHNOLOGICAL PEDAGOGIC CONTENT INFORMATION BY VARIOUS VARIABLES OF STUDENTS CONTINUING PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION CERTIFICATE PROGRAM
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem AYDOĞAN - Yaşar ÖZBAY  
EVLİLİKTE FEDAKÂRLIK DOYUMUNUN İLİŞKİSEL ÖZGÜNLÜK VE EVLİLİK DOYUMU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1276-1290
EXAMINATION OF SATISFACTION WITH SACRIFICE IN MARRIAGE IN THE CONTEXT OF RELATIONAL AUTHENTICITY AND MARITAL SATISFACTION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZCAN - Anıl Kadir ERANIL  
MESLEK SEÇİMİ KAPSAMINDA: ANNE BABA TUTUMU VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM Ss, 1291-1304
WITHIN PROFESSION CHOICE: PARENTAL ATTITUDE AND ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan YOLCU - Kerim GÜNDOĞDU - Ruken AKAR VURAL  
FEN BİLİMLERİ DERSİNDE MİZAH TEMELLİ GELİŞTİRİLEN İÇERİK ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI Ss, 1305-1332
A CASE-STUDY ON HUMOR-BASED CONTENT IN SCIENCE LESSON
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan YUNGUL  
MÜZİK EĞİTİMİNDE WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM Ss, 1333-1348
WEB BASED DISTANCE LEARNING IN MUSIC EDUCATION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdinç GÜLCÜ  
MAMURATÜLAZİZ VİLAYETİNDE ERMENİ İSYANLARI (1895) Ss, 1349-1379
ARMENIAN UPRISINGS IN MAMURATULAZIZ PROVINCE (1895)
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sacit UĞUZ  
NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN İLK YARISINDA ERDEMLİ VE ÇEVRESİ YÖRÜKLERİNİN İDARÎ VE DEMOGRAFİK DURUMU Ss, 1380-1392
ACCORDING TO THE CENSUS RECORDS DEMOGRAPHIC AND ADMINISTRATIVE STATUS OF YORUK TRIBES IN ERDEMLI AND ITS SURROUNDINGS IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vilayat QULİYEV  
POLŞA TATARLARI AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİNİN (1918-1920) DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNDƏ - OLQERD KRİÇİNSKİ Ss, 1393-1404
POLISH TATARS IN THE STATE ADMINSTATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIYAN (1918-1920). OLGIERD KRICHINSKY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şureddin MEMMEDLİ - Gemze ALKAN  
GÜRCİSTAN'DA TÜRKİYE SEVDALISI BİR ŞAİR: RAFİK HÜMMET Ss, 1405-1415
TURKEY LOVERS OF POET IN GEORGIA: RAFİK HUMMET
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alev SINAR UĞURLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BİR PSİKİYATRİ PROFESÖRÜNÜN EDEBÎ TECRÜBESİ: BİRAZ ARGO Ss, 1416-1427
LITERARY EXPERIENCE OF A PROFESSOR OF PSYCHIATRY: SOMEWHAT SLANG
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4264
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri