• Hızlı Erişim

7/1 . SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
KÖKTÜRKÇE VE ESKİ UYGURCA DERSLERİ ADLI KİTAPTAKİ ORHUN YAZITLARI’NA AİT METİNLERİN KAYNAĞI HAKKINDA Ss, 1-52
ON THE SOURCE OF THE TEXTS OF ORHUN INSCRIPTIONS IN THE BOOK “KÖKTÜRKÇE VE ESKİ UYGURCA DERSLERİ”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal YÜCEL  
CENGİZNAME ELYAZMALARININ DİLİ ÜZERİNE Ss, 53-68
ON THE LANGUAGE OF CHINGGIS-NÂMA MANUSCRIPTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4153
Özet | Abstract | Tam Metin |

Farhad RAHİMİ  
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ BİBLİYOGRAFYASI Ss, 69-104
CHAGATAI TURKISH DICTIONARIES BIBLIOGRAPHY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3992
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KAYASANDIK  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÖLEN FİİLLER Ss, 105-125
OBSOLETE VERBS IN TURKISH USED IN TURKEY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ŞEN  
GEBERMEK FİİLİNİN KÖKENİ ÜZERİNE Ss, 126-135
ON THE ETYMON OF THE ‘GEBERMEK’ VERB
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe SAĞLAM  
ATUFÎ VE REMZÜ’D-DEKÂYIK MESNEVİSİ Ss, 136-147
ATUFI AND HIS REMZU’D-DEKAYIK MATHNAWI
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fettah KUZU  
AŞK VE ŞİİR BAĞLAMINDA MAHLAS BEYİTLERİNDEN HAREKETLE İKİ ŞAİR İKİ ŞİAR: FUZÛLÎ VE BÂKÎ’DE AŞK VE ŞİİR Ss, 148-161
IN THE CONTEXT OF LOVE AND POEM TWO POETS TWO TRAITS FROM THE POINT OF PSEUDONYM COUPLETS: LOVE AND POEM IN FUZULI AND BAKI
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman TAŞKESENLİOĞLU  
BİR MUTASAVVIFIN HİCVİYESİ: SÂDIK VİCDÂNÎ VE PARASIZ RİSALESİ Ss, 162-175
EPIGRAM OF A SUFI: SADIK VİCDANİ AND HIS PARASIZ PAMPHLET
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkerim DİNÇ  
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK DRAMATİK EDEBİYATI TERİMLERİ ÜZERİNE Ss, 176-182
ON THE TANZIMAT PERIOD TURKISH DRAMATIC LITERATURE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4187
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alev SINAR UĞURLU  
HALİDE EDİB’İN TÜRK KAHRAMANLARININ YABANCI DİLİ KULLANIMI Ss, 183-202
FOREIGN LANGUAGE USE OF HALIDE EDIP’S TURKISH CHARACTERS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih DOĞRUCAN  
ÖMER SEYFETTİN’DE BİLİM VE FELSEFE ALGISI Ss, 203-216
PHILOSOPHY AND SCIENCE PERCEPTION IN ÖMER SEYFETTİN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Keziban TEKŞAN  
FERHUNDE KALFA HİKÂYESİNDE BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK GÖRÜNÜMLERİ Ss, 217-236
THE COHESION AND COHERENCE OF VIEWS IN THE STORY OF HALIT ZIYA UŞAKLIGIL NAMED FERHUNDE KALFA
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4115
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlke ALTUNTAŞ  
AYLA ÇINAROĞLU’NUN “ŞİİR GEMİSİ” ADLI KİTABININ DİL VE ANLATIM AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 237-253
STUDY OF THE BOOK NAMED ‘ŞİİR GEMİSİ’ WRITTEN BY AYLA ÇINAROĞLU IN TERMS OF LANGUAGE AND EXPRESSION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3984
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker AYDIN - Burak ÇELENK - Zeki CAN  
MEMDUH ŞEVKET ESENDAL ÖYKÜLERİNİN DEĞER AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 254-275
INVESTIGATION ON THE VALUE TRANSITION OF M. ŞEVKET ESENDAL STORIES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay KABAK  
TOPLUMSAL EKOLOJİ BAĞLAMINDA TÜRKLERİN DOĞA İLE İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ: MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Ss, 276-291
A GENERAL OUTLOOK ON THE RELATIONSHIP OF THE TURKISH WITH THE NATURE WITHIN THE CONTEXT OF SOCIAL ECOLOGY: WHAT DOES THE MOVIE “MANDIRA FİLOZOFU (DIARY PHILOSOPHER)” MAKE US THINK?
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz IRMAK  
OSMANİYELİ İSPİR ONBAŞI VE KARACAOĞLAN HİKÂYESİ Ss, 292-312
FROM OSMANİYE İSPİR ONBAŞI AND KARACAOĞLAN STORY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4117
Özet | Abstract | Tam Metin |

M.Abdulbasit SEZER  
AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARI IŞIĞINDA SEGREK DESTANI Ss, 313-321
SEGREK SAGA IN THE LIGHT OF AXEL OLRIK'S EPIC LAWS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ALPTEKİN  
GÜLNAR VE ÇEVRESİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ UYGULAMA VE İNANIŞLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 322-342
AN INVESTIGATION ON PRACTICES AND BELIEFS REGARDING DEATH IN AND AROUND GÜLNAR
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4154
Özet | Abstract | Tam Metin |

Behice VARIŞOĞLU  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA STİLLERİ ÜZERİNE CİNSİYETE DAYALI SOSYOLENGÜİSTİK BİR BETİMLEME Ss, 343-362
A SOCIOLINGUISTIC DESCRIPTION OF THE PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS’ SPEAKING STYLES BASED ON GENDER
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit HUNUTLU  
EK FİİLİN ÖĞRETİM YÖNTEMİNDEKİ SORUNLAR Ss, 363-378
THE PROBLEMS IN THE TEACHING METHOD OF THE PREDICATIVE VERB
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Celal VARIŞOĞLU  
SOSYAL-DUYGUSAL DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ Ss, 379-396
SOCIAL-EMOTIONAL LANGUAGE LEARNING STRATEGIES AND ITS PLACE OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4126
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan TAŞGIN - Duygu İLERİTÜRK - Erdoğan KÖSE  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRKÇE DERSİ” VE “TÜRKÇE ÖĞRETMENİ”NE İLİŞKİN METAFORLARI Ss, 397-410
THE METAPHORS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT TURKISH LANGUAGE LESSON AND TURKISH LANGUAGE TEACHER
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nur ŞAHAN - Arif ÇERÇİ  
TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 411-430
DEVELOPMENT OF PERCEPTION SCALE FOR TURKISH LESSON ACTIVITIES: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal Ferhat KARADAĞ - Ali GÖÇER  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN AKICI KONUŞMA ÜZERİNDEKİ ROLÜ Ss, 431-446
THE ROLE OF DRAMA METHOD IN SPEAKING FLUENCY IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ - Faruk POLATCAN  
İLETİŞİM KURMA İSTEKLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 447-458
WILLINGNESS TO COMMUNICATE SCALE: A STUDY ON SCALE DEVELOPMENT
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah BOYLU - Pınar ÇAL - Mete Yusuf USTABULUT  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN TÜRKÇEDE KONUŞMA VE YAZI DİLİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 459-480
WHO STARTED AS A SECOND/FOREIGN LANGUAGE LEARNERS ' VIEWS REGARDING DIVERSITY BETWEEN SPEECH AND LITERARY LANGUAGE IN TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçen GÖÇEN - Alpaslan OKUR  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ SÖZCÜKLERİN KULLANIM YAYGINLIĞI VE SÖZCÜKLERİN SEVİYELERE DAĞILIMI Ss, 481-508
EXTENSIVENESS OF THE WORDS SEEN IN THE WRITTEN EXPRESSIONS OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND THE DISTRIBUTION OF THESE WORDS INTO LANGUAGE LEVELS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4073
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canay KARCI AKTAŞ - Kerim GÜNDOĞDU  
DİNLEME-KONUŞMA DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ (ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YDYO ÖRNEĞİ) Ss, 509-527
THE VIEWS OF INSTRUCTORS AND STUDENTS WITH REGARD TO LISTENING-SPEAKING COURSE (A CASE OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES)
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4088
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mecit ASLAN - Uğur ATİK  
2015 VE 2017 İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 528-547
INVESTIGATION OF 2015 AND 2017 PRIMARY SCHOOL TURKISH CURRICULA OBJECTIVES ACCORDING TO REVISED BLOOM'S TAXONOMY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rengin ZEMBAT - Sinan KOÇYİĞİT - Ezgi AKŞİN YAVUZ - Hilal İlknur TUNÇELİ  
ÇOCUKLARIN BENLİK ALGISI, MİZAÇ VE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ss, 548-567
RELATIONSHIPS BETWEEN CHILDREN’S SELF-PERCEPTION, TEMPERAMENT AND SOCIAL SKILLS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye SARICI BULUT - Makbule SARIKAYA  
BİZİM MECMUA’DA AKIL OYUNLARI Ss, 568-591
MIND GAMES IN BİZİM MECMUA
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda ARIKAN  
TÜRKÇEDE İKİLİ KARŞITLIK KAVRAMLARI OLARAK “ERDEM VE KUSUR” Ss, 592-606
“VIRTUE AND VICE” IN TURKISH AS THE CONCEPTS OF BINARY OPPOSITION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan ACAR  
UŞAK ÇEŞMELERİ Ss, 607-640
UŞAK FOUNTAINS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4090
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri